You are here:

Iarratais Rochtana ar Ábhar Sonraí

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), is féidir le haon duine, a bhfuil a shonraí pearsanta á shealbhú againn, Iarratas Rochtana ar Ábhar Sonraí (IRAS) a chur faoinár mbráid. Is féidir IRAS a chur faoinár mbráid trí ghuthán, ar Twitter, trí ríomhphost nó trí phost.

Chun cabhrú leis an bpróiseas iarratais, tá foirm chaighdeánach IRAS ullmhaithe againn is féidir a chomhlánú i gcomhair gach IRAS:

Foirm Iarratais Rochtana ar Ábhar Sonraí

Ba chóir an fhoirm a chomhlánú ina hiomláine agus a chur ar ais chuig an:

Aonad Tacaíochta Corparáidí,

Elm House,

Bóthar Ghleann an Iarla,

An Cabhán,

H12 A8H7

Nó trí ríomhphost a sheoladh chuig CorporateSupport.Unit@dccae.gov.ie.

 

Eolas breise faoin mbealach a bhainistímid Cosaint Sonraí, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí dataprotection@dccae.gov.ie