You are here:

Faisnéis Airgeadais

Cuntas Leithreasa na Roinne

Ag deireadh gach bliana airgeadais, ceanglaítear ar gach Roinn cuntas ar a dtugtar an Cuntas Leithreasa a ullmhú. Is é an ceanglas reachtúil ná go gcuirfeadh an Cuntas Leithreasa sonraí ar fáil faoin gcaiteachas don bhliain i gcomparáid leis an méid a chuir Dáil Éireann ar fáil. Féach ar Chuntas Leithreasa 2014 na Roinne.

Meastacháin Athbhreithnithe

Is leagan mionsonraithe de Mheastacháin Bhuiséid iad Meastacháin Athbhreithnithe agus bíonn eolas ar chaiteachas taobh istigh de chláir aonair iontu mar aon leis an leithroinnt airgeadais iomlán don Roinn. Bíonn príomh-mhéadrachtaí aschuir ardleibhéil, comhthéacs agus táscairí tionchair i Meastacháin Athbhreithnithe freisin. Soláthraíonn siad sin eolas ar ár gcaiteachas agus ar thionchar an chaiteachais sin. Féach ar Mheastacháin Athbhreithnithe na Roinne i gcomhair 2016.

Íocaíochtaí a sháraíonn €20,000

Tá ceangaltas sa Phlean don Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí go bhfoilseofar ar líne gach ordú ceannaigh le haghaidh €20k nó níos mó. Foilsíonn an Roinn an t-eolas seo ar bhonn ráithiúil. Féach ar ár n-orduithe ceannaigh a sháraíonn €20k.

Luach Saothair Rialtais

Is ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe atá freagracht as beartas an Rialtais i leith phá na seirbhíse poiblí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Tá eolas breise le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.