You are here:

Ár Straitéis

Is éard atá sa Ráiteas Straitéise cáipéis a leagann amach sainordú, misean agus straitéisí na roinne go ceann 3 bliana. Leagtar amach na príomhthorthaí agus na príomhtháscairí a úsáidfidh an roinn chun a cuid feidhmíochta a thomhas. Glacann sé san áireamh freisin an obair a dhéanann an roinn agus a cuid gníomhaireachtaí chun cloí le comhaontuithe idirnáisiúnta.Tá an roinn freagrach as raon éagsúil réimsí,ina measc, an chumarsáid, fuinneamh, acmhainní nádúrtha, postas agus craolachán.

Tá freagracht ar an Roinn i leith 18 gcomhlacht Stáit de chineál tráchtála, neamhthráchtála agus rialála chomh maith. Tá na hearnálacha agus na gníomhaireachtaí sin atá faoi choimirce na roinne ag athrú de shíor agus go tapa, agus dá bhrí sin tá géarghá leis an Ráiteas Straitéise chun a chinntiú go múnlaíonn an roinn na hathruithe sin agus go bhfreagraíonn sí dóibh i gcónaí.

Ní mór do chuspóirí agus do straitéisí athrú gan amhras agus cúinsí ag athrú, agus dá bhrí sin is cáipéis shíorathraitheach é an Ráiteas Straitéise. In ainneoin na síorathraitheachta sin, áfach, is slat tomhais é an Ráiteas do chuspóirí, do straitéisí agus do spriocanna na roinne, cuir i gcás, i dtuarascálacha bliantúla na roinne, cuirtear an fheidhmíocht i gcomparáid leis na táscairí a leagtar amach sa Ráiteas Straitéise.