You are here:

An tAcht um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin, 2015

Baineadh garsprioc rí-thábhachtach náisiúnta amach i bhforás beartais maidir le hathrú aeráide nuair a achtaíodh an  tAcht um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin, 2015.Faoin Acht um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin, 2015, déantar foráil don bhunús reachtúil le haghaidh an cuspóir náisiúnta aistrithe atá leagtha amach sa seasamh um bheartas náisiúnta. Mar a fhoráiltear san Acht 2015, chun an cuspóir náisiúnta aistrithe a shaothrú agus a baint amach, caithfidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil sraith Pleananna Náisiúnta Maolúcháin agus Creataí Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin a dhéanamh agus a chur faoi bhráid an Rialtais.Agus na pleananna agus creataí seo á mbreithniú ag an Rialtas, ní foláir dó a chinntiú go mbainfear an cuspóir náisiúnta aistrithe amach trí na bearta is cost-éifeachtúla a chur chun feidhme. Foráiltear san Acht go gcaithfear an chéad Plean Náisiúnta Maolúcháin (NMP) a chur faoi bhráid an Rialtais tráth nach déanaí ná an 10 Meitheamh 2017, agus go caithfear an chéad Creat Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin a chur faoi bhráid an Rialtais tráth nach déanaí ná an 10 Nollaig 2017.