You are here:

An Lár-Ionad Náisiúnta Cibearshlándála

​Is in 2011 a bunaíodh an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála (NCSC) agus is é aonad oibriúcháin na Roinne é i dtaca le slándáil líonra agus faisnéise. Is é ról an NCSC ceannaireacht a ghlacadh i mbainistiú mórtheagmhas cibearshlándála, treoir agus comhairle a thabhairt do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, agus bainistiú a dhéanamh ar an mbaol do na príomhsheirbhísí i dtaca leis an gcibearshlándáil de.

Ar aon dul le forais chomhchosúla i mBallstáit eile an AE, tá an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála tar éis gluaiseacht go seasmhach i dtreo cur chuige níos réamhghníomhaí thar réimsí éagsúla. Baineadh úsáid as forálacha Threoir um Shlándáil Líonraí agus Faisnéise an AE, chun cur chuige ar nós rialála a fhorbairt do sholáthróirí príomh-bhonneagair, a oibríonn in éineacht le hobair reatha leanúnach an NCSC.

Tá sraith saindualgas ar an bhFoireann Freagartha do Theagmhais Slándála Ríomhaireachta (CSIRT), atá mar chuid den NCSC, mar atá leagtha amach i Rialachán 10 de IR Uimh. 360 2018 (an Ionstraim Reachtúil a úsáideadh chun Treoir um Shlándáil Gréasán agus Faisnéise an AE a shíniú isteach i ndlí na hÉireann). Tá an Fhoireann Freagartha do Theagmhais Slándála freagrach as láimhseáil a dhéanamh ar riosca agus ar theagmhais sa Stát, agus tá na nithe seo a leanas ar na freagrachtaí a leagtar uirthi;

  • Monatóireacht a dhéanamh ar theagmhais laistigh den Stát
  • Rabhadh tráthúil práinne, fógraí agus craobhscaoileadh eolais maidir le rioscaí agus le teagmhais a dhéanamh i measc páirtithe ábhartha leasmhara
  • Freagairt do theagmhais a gcuirtear fios orthu ina leith
  • Anailís dhinimiciúil riosca agus teagmhais, agus feasacht maidir le cásanna faoi leith, a chur ar fáil

Is féidir na sonraí seo thíos a úsáid chun dul i dteagmháil leis an NCSC:

Ríomhphost: info@ncsc.gov.ie

Uimhir ghutháin: 01 678 2333

Sonraí teagmhála chun fios a chur ar CSIRT-IE maidir le teagmhais

(ó 09:00 go 17:00 Luan - Aoine, seachas saoire agus deireadh seachtaine) mar seo a leanas:

Guthán: +353 1 6782333

Ríomhphost:  certreport@dccae.gov.ie

Suíomh Gréasáin: www.ncsc.gov.ie

PGP: 0x2432B331