You are here:

Straitéis Chibearshlándála Náisiúnta

Is i mí na Nollag 2019 a foilsíodh an Straitéis Chibearshlándála Náisiúnta reatha, agus tógann sin ar an gcéad Straitéis a bhí ag an tír a foilsíodh in 2015. Is cáipéis níos leithne agus níos cuimsithí í seo ná an ceann deireanach, agus tagann sí i dtír ar an taithí oibriúcháin a fuair an Lárionad Cibearshlándála Náisiúnta idir 2015 agus 2019, agus ó theagmhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta sa réimse seo.

Is í an fhís atá le Straitéis 2019 ná a chur ar chumas na hÉireann leanúint de theacht isteach go slán sábháilte ar shochair na réabhlóide digití agus páirt iomlán a ghlacadh i múnlú thodhchaí an Idirlín. Is trí na nithe seo a leanas a bhainfear an fhís seo amach:

  • Cosaint ar an Stát, a dhaoine, agus a phríomh-bhonneagar ó bhagairtí ó thaobh na cibearshlándála de.
  • Forbairt a dhéanamh ar inniúlacht an Stáit, institiúidí taighde, gnólachtaí agus daoine, le gur fearr a thuigfear agus a dhéanfar bainistiú ar chineál na ndúshlán atá romhainn sa réimse seo.
  • Teagmháil ó thaobh an Stáit de, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, ar bhealach straitéiseach, rud a chothóidh cibearspás saor, oscailte, síochánta, slán.

Is iad seo a leanas cuspóirí na Straitéise:

  • Leanúint den fheabhas atá á chur ar chumas an Stáit freagairt do theagmhais chibearshlándála agus bainistiú a dhéanamh orthu, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil mír slándála náisiúnta leo
  • Sainaithint agus cosaint a dhéanamh ar phríomh-bhonneagar náisiúnta trí chur lena bhuansheasmhacht agus trína chinntiú go mbeidh pleananna cuí ag oibreoirí seirbhísí riachtanacha chun laghdú agus bainistiú a dhéanamh ar aon suaitheadh seirbhísí a bheadh ann
  • Cur le buanseasmhacht agus le slándáil na gcóras TF san earnáil phoiblí chun cosaint níos fearr a dhéanamh ar sheirbhísí ar a mbíonn daoine ag brath, agus na sonraí a bhaineann leo
  • Infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail oideachasúla leis an bhfórsa saothair a ullmhú do ghairmeacha ardleibhéil TF agus sa chibearshlándáil
  • Feasacht a ardú  faoi na freagrachtaí ar ghnólachtaí maidir lena líonraí, a ngléasanna agus a bhfaisnéis a shlánú, agus taighde agus forbairt a thiomáint maidir leis an gcibearshlándáil in Éirinn, lena n-áirítear infheistíocht a dhéanamh sa teicneolaíocht nua
  • Leanúint den teagmháil le comhpháirtithe idirnáisiúnta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta lena chinntiú go mbeidh an cibearspás oscailte, slán, aonach agus saor feasta, agus go mbeidh sé ábalta forbairt eacnamúil agus shóisialta a éascú.
  • An leibhéal ginearálta scileanna agus feasachta a ardú i measc daoine príobháideacha maidir leis an gcibearshláinteachas bunúsach agus chun tacú leo sa mhéid seo tríd an eolas agus an oiliúint.

Rinneadh próiseas Comhairliúcháin Phoiblí sa chéad leath de 2019 le bonn eolais a chur faoin Straitéis agus lena chinntiú go mbeadh an dea-chleachtas sa chibearshlándáil agus sa chibearshláinteachas i gcroílár an phróisis cinnithe don Straitéis. Rinneadh an próiseas comhairliúcháin phoiblí a dhearadh chun tarraingt ar thuairimí an phobail agus ar a dtuairimí siúd a bhfuil sainspéis acu sa cheist, ar nós saineolaithe sa Chibear-Shlándáil.

Foilsíodh cáipéis an Chomhairliúcháin Phoiblí ar shuíomh gréasáin na Roinne agus cuireadh críoch leis an bpróiseas comhairliúcháin ar an 1ú Bealtaine 2019. Rinneadh anailís ar na freagraí don phróiseas comhairliúcháin, cuireadh i dtoll a chéile iad agus is iad atá mar bhonn eolais don Straitéis leasaithe.