You are here:

Fógraíonn an tAire Denis Naughten cistiú méadaithe do thionscadail áitiúla chomhshaoil

16 Bealtaine 2017

D'fhógair Denis Naughten, T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, méadú mór do Chiste Áitiúil Comhpháirtíocht Comhshaoil Chlár 21 (LA21). Tugann an ciste seo, atá i bhfeidhm ó 1997, tacaíocht do thionscnaimh áitiúla chomhshaoil le pobail, le daoine aonair agus le grúpaí neamhbhrabúis. Leithdháil an tAire cistiú €460,000 ar scéim na bliana seo, méadú 15% ar chistiú 2016.

Agus an scéim á seoladh aige, dúirt an tAire Naughten "Tá an-áthas orm seoladh Chiste Áitiúil Comhpháirtíocht Comhshaoil Chlár 21 do 2017 a fhógairt inniu. Tacaíonn cistiú a chuirtear ar fáil faoin scéim seo le tionscadail áitiúla chun cabhrú leis an gcomhshaol agus chun ár bpobail a dhéanamh níos inbhuanaithe. Léiríonn an ciste an chaoi a bhféadfadh tionscnaimh áitiúla fíordhifríocht a dhéanamh inár bpobail, agus cuireann sé an chaoi a bhféadfadh athruithe beaga ár gcomhshaol a fheabhsú go buan i láthair. Thacaigh mo Roinn, in éineacht leis na húdaráis áitiúla, le níos mó ná 700 tionscadal faoin scéim seo anuraidh agus tá a fhios agam go ndéanfar níos mó oibre i mbliana mar gheall ar an méadú ar chistiú a d'fhógair mé inniu.  Tacaíonn an Ciste le tionscadail mhionscála neamhbhrabúis chomhshaoil; cuibhrinn, gairdíní pobail, scéimeanna múirín, scéimeanna bailithe báistí, tionscnaimh oideachasúla agus taispeántais chomhshaoil ina measc. Comhoiriúnaíonn na húdaráis áitiúla cistiú a sholáthraíonn mo Roinn, agus meallann tionscadail cistiú ó fhoinsí eile freisin," a dúirt an tAire Naughten.

Is éard is tionscadail incháilithe ann ná tionscadail a thacóidh agus a chuirfidh le beartais náisiúnta chomhshaoil ag leibhéal áitiúil, cosúil leis na beartais um Dhramhaíl, um Bithéagsúlacht, um Athrú Aeráide, um Aer, um Uisce agus um Fhorbairt Inbhuanaithe. Iarrtar ar ghrúpaí a bhfuil cistiú á lorg acu do thionscadail incháilithe iarratas a dhéanamh chuig a n-údarás áitiúil (is féidir foirmeacha iarratais a fháil go díreach ó na húdaráis áitiúla). 

Ba chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an údarás áitiúil ábhartha faoi 5pm, an 23 Meitheamh 2017 ar a dhéanaí.  Is féidir foirmeacha iarratais, teagmhálaithe na n-údarás áitiúil, agus tuilleadh eolais ar Chiste Comhpháirtíocht Comhshaoil LA21 a fháil ó shuíomh gréasáin na Roinne: www.dccae.gov.ie

CRÍOCH 

Press Release Documents