You are here:

Comhdháil Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann um Ghníomhú ar son na hAeráide oscailte ag an Aire Canney

 

Inniu (an Mháirt, an 5 Samhain), d'oscail an tAire Stáit um Acmhainní Nádúrtha agus Forbartha Tuaithe, Seán Canney T.D., Comhdháil Bhliantúil Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, 'Geo-eolaíocht2019: Geo-eolaíocht agus Gníomhú ar son na hAeráide'. Tá ceannairí as measc lucht tionscail agus lucht acadúlachta, eolaithe an rialtais agus saineolaithe polasaí ag teacht le chéile chun plé a dhéanamh ar ghníomhaíocht gheo-eolaíochta in Éirinn agus conas is féidir leis an bpobal a gcuid iarrachtaí a dhíriú chun na cuspóirí atá leagtha amach i bPlean an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide a ghnóthú.

 

Dúirt an tAire Canney:

 

"Tá lúcháir orm go bhfuil an chomhdháil seo ag dul i ngleic leis an saincheist is tromchúisí a bhfuilimid ag dul i ngleic leis sa lá atá inniu ann, mar atá Athrú na hAeráide. Tá mé iontach sásta go bhfuil sé á thuairisciú ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus ag a bpáirtithe go bhfuil dul chun cinn déanta i neart réimsí éagsúla. Áirítear ann obair ríthábhachtach i gceantair thuaithe, mar shampla forbairt mapáil tuile screamhuisce le haghaidh Oifig na nOibreacha Poiblí. Tá sé seo ar na gealltanais atá déanta sa Chlár don Rialtas. Tá dul chun cinn á dhéanamh ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann freisin maidir le tascanna atá mar chuid de Phlean 2019 um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhaineann le foinsí in-athnuaite amach ón gcósta, le fuinneamh geoiteirmeach agus leis an Aistriú Cóir i Lár Tíre."

​ 

Tá an chomhdháil aon lae ar siúl i Staid Aviva agus pléifear gníomhú ar son na haeráide de réir ceithre réimse théamacha a bhaineann le gníomhaíocht gheo-eolaíochta:

 

  1. Uisce: In 'Tuile agus Triomach' beidh béim ar mhapáil nua tuile screamhuisce agus ar chainteanna a dhíreoidh ar an aeráid agus mapáil áiseanna screamhuisce, soláthar uisce agus dobharcheantair. Is Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, Uisce Éireann agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a bheidh i mbun na gcainteanna seo.
  2. Guaiseanna cósta agus geoghuaiseanna: beidh cainteanna ann le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus le hOllscoil na hÉireann, Maigh Nuad faoi mhonatóireacht ar chreimeadh cósta, ar ardú leibhéal na farraige agus ar mhapáil guaiseanna sciorradh talún.
  3. Amhábhar don Fhorbairt Inbhuanaithe: tabharfar sonraí faoi obair atá idir lámha agus atá á forbairt i réimse na n-ábhar comhiomlán (gaineamh agus gairbhéal), i réimse na mianraí agus i réimse na hithreach.
  4. Fuinneamh a Dhícharbónú: díreofar ar théamh ceantair, ar fhuinneamh geoiteirmeach agus ar pholasaithe aeráide. Beidh cainteanna ann le CODEMA, Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.


    Beidh uasdátú le fáil in 'Taighde Aeráide agus Geo-eolaíochta' ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus ó Ionad na hÉireann um Gheo-eolaíocht Fheidhmeach.​

Beidh réimse tionscnamh nua a bhaineann leis an athrú ar an aeráid á bplé ag an gcomhdháil freisin, lena n-áirítear:

 

·         Na chéad mhapaí tuarthacha in Éirinn agus líonra monatóireachta maidir le screamhuisce agus tuile turlaigh;

·         Forbairt córas nua monatóireachta ar chreimeadh cósta a bhainfidh úsáid as sonraí ó shaitilítí;

·         Mapáil screamhuisce chun plé le cáilíocht uisce, triomach agus ceisteanna soláthair;

·         Mapáil ar ghuaiseanna sciorradh talún, ar dócha go méadóidh siad de réir mar a mhéadóidh ar an mbáisteach, agus

·         Forbairt mapa maidir le fuinneamh geoiteirmeach le haghaidh téamh ceantair;

·         Cluinfidh siad siúd a fhreastalóidh ar an gcomhdháil cainteanna freisin ar cheisteanna a bhaineann le hardú leibhéal na farraige, ceapadh agus stóráil carbóin, soláthar amhábhair, polasaithe aeráide agus taighde gaolmhar.

 

 

Beidh plé páinéil ann ag deireadh na comhdhála le ceannasaithe Shuirbhéireacht Gheolaíochta Thuaisceart Éireann, Institiúid Geolaithe na hÉireann, Ionad na hÉireann um Thaighde ar Gheo-eolaíocht Fheidhmeach, agus saineolaí ar Pholasaithe Aeráide sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Pléifear ról na geo-eolaíochta sa todhchaí chun dul i ngleic le hathrú na haeráide.

 

CRÍOCH

 Nótaí d'eagarthóirí

Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ionad eolais náisiúnta na hÉireann um dhomhaneolaíocht agus is rannóg í de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Tá sí tiomanta chun sonraí agus mapaí oscailte, beachta a chur ar fáil saor in aisce maidir le geolaíocht na hÉireann d'úinéirí talún, don phobal, do lucht tionscail agus do pháirtithe leasmhara eile in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Bíonn sí ag plé le réimse leathan ábhar, ina measc buncharraigeacha, sreamhuisce, mapáil grinneall na farraige, tubaistí nádúrtha agus rioscaí don tsláinte phoiblí. Bunaíodh Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann in 1845 agus beidh ceiliúradh á dhéanamh ar 175 bliain a bunaithe in 2020.

 

Teagmháil:       Koen Verbruggen, Stiúrthóir, Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann

                         Guthán: 01 6782864                                             

Ríomhphost: Koen.Verbruggen@GSI.ie

 

Press Release Documents