You are here:

Fógraíonn Naughten Maoiniú Tionscail don Chlár Feasachta ar Bhruscar Guma Coganta

Comhaontú Athnuaite idir an Roinn agus Tionscal an Ghuma Coganta

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., agus Food Drink Ireland (FDI), earnáil gnó de IBEC, athnuachan an chomhaontaithe idirbheartaithe idir an Roinn agus Tionscal an Ghuma Coganta go ceann trí bliana eile (2018 - 2020) inniu (2 Aibreán 2018). Tá sé d'aidhm ag an tionscnamh tógáil ar rath na bhfeachtas feasachta poiblí agus na gclár oideachais go dtí seo, agus gnéithe nua a thabhairt isteach chun aird a tharraingt ar thionchar an bhruscair guma coganta agus chun diúscairt cheart guma coganta a spreagadh. Is ionann an comhaontú seo agus tiomantas €10.2 milliún ag earnáil na tionsclaíochta go ceann tréimhse trí bliana agus cuimsíonn sé meicníochtaí nua a comhaontaíodh chun an feachtas a fheabhsú agus a athspreagadh.

Agus fáilte á cur aige roimh athnuachan an chomhaontaithe, dúirt an tAire Naughten:

"Léiríonn an comhaontú chun an tionscnamh seo a athnuachan don tréimhse trí bliana go dtí 2020 go bhfuil earnáil na tionsclaíochta tiomanta do réiteach a fháil ar dhiúscairt mhíchuí guma coganta. Léiríodh i dtorthaí monatóireachta ó 2008 i leith go bhfuil feabhas tagtha ar leibhéil an bhruscair ó ghuma coganta le linn gach feachtais de chuid an Tascfhórsa ar Bhruscar Guma Coganta. Tháinig laghdú seasmhach ar bhruscar guma coganta mar sciar den bhruscar iomlán ó 30.8% in 2008 go dtí 11.2% in 2015, mar a tomhaiseadh i dTuarascáil an Chórais Náisiúnta um Fhaireachán ar Thruailliú Bruscair. Léiríonn sé seo go bhfuil tionchar dearfach ag an bhfeachtas agus táim muiníneach go laghdóidh leibhéil an bhruscair guma coganta a thuilleadh mar gheall ar an gcomhaontú seo."

Leanfaidh an clár athnuaite ar aghaidh ag díriú ar athrú buan ar iompar diúscartha guma coganta a bhaint amach ach daoine a spreagadh le guma coganta a chur sa bhosca bruscair.  Leanfar ar aghaidh le roinnt gnéithe tábhachtacha, lena n-áirítear an turas scoile 'Bin It' - clár oideachas na scoileanna dírithe ar dhaltaí idir 14 agus 16 bliana d'aois.

Beidh na nithe seo a leanas sa chomhaontú freisin:

  • Teachtaireachtaí ar an teilifís in Éirinn maidir le bheith freagrach agus guma coganta á dhiúscairt
  • Teachtaireachtaí ar phacáistíocht maidir le bheith freagrach agus guma coganta á dhiúscairt
  • Cláir ar líne agus oideachais a dhíríonn ar thomhaltóirí óga
  • Láithreacht níos mó sna meáin shóisialta ar fud príomhardán lena n-áirítear Snapchat, Instagram, Facebook agus Twitter chun rannpháirtíocht an phobail a mhéadú.
  • Imeachtaí eispéireasacha aonair ar nós "Litter Lounge" agus "Out of Home" a reáchtáil ar fud na tíre

Is clár cuimsitheach spriocdhírithe é seo chun dul i ngleic le bunchúis na faidhbe.  Agus aitheantas á thabhairt aige do thiomantas earnáil na tionsclaíochta do thuilleadh infheistíochta a dhéanamh i dtaighde agus forbairt chun bonn guma coganta a chruthú nach bhfuil chomh greamaitheach sin agus/nó atá níos in-díghrádaithe, dúirt an tAire go gcreideann sé go bhfuil earnáil na tionsclaíochta fíorthiomanta do theacht ar réiteach nuálach ar na fadhbanna bruscair ar leith a ghabhann le diúscairt mhíchuí guma coganta.  
 
"Is sampla tomhaiste é seo den Rialtas agus d'earnáil na tionsclaíochta ag obair go dearfach le chéile chun ár gcomhshaol a fheabhsú ar mhaithe lenár saoránaigh ar fad"
 
CRÍOCH

Press Release Documents