You are here:

Ráiteas an Aire Bruton faoi Scéim Phíolótach ÚFIÉ um Aisfheistiú Doimhin

Samhail nua chun aisfheistiú a sheachadadh a thiocfaidh in áit na scéime píolótaí fógartha ag an Aire Bruton freisin

Bhuail an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., ar maidin (Dé Luain) le Príomhfheidhmeannach Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, Jim Gannon, chun plé a dhéanamh ar na chéad chéimeanna eile sa scéim phíolótach um aisfheistiú doimhin agus ar fhorbairt samhla nua aisfheistithe.

I ndiaidh an chruinnithe ar maidin, dúirt an tAire:

"D'iarr mé ar Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ar maidin na hiarratais uile a fuarthas roimh an spriocdháta i mí Iúil i dtaca leis an scéim phíolótach um aisfheistiú doimhin a phróiseáil. Dearbhaím do gach duine a chuir iarratas isteach faoin dáta deiridh go ndéanfar a n-iarratais a mheasúnú agus go gcaithfear leo de réir théarmaí agus coinníollacha reatha na scéime.

"Tá dearbhaithe ag ÚFIÉ dom go dtosóidh siad an athuair láithreach ar na hiarratais atá acu a mheasúnú, agus táim ag dréim go mbeidh litreacha tairisceana á seoladh go luath i mí Mheán Fómhair 2019 chuig na hiarratasóirí uile incháilithe. Is mian liom a rá go soiléir nár chóir tús a chur le haon oibreacha go dtí go mbeidh faomhadh faighte agat chun dul ar aghaidh leis.

"Mar gheall ar an tsuim mhór atá léirithe sa scéim seo, creidim go mbeadh éiginnteacht ag baint le haon bheart ina gcoinneofaí na hiarratais atá faighte a fhad agus a bheadh athbhreithniú nua idir lámha. Ní bheadh go leor cinnteachta ann, go háirithe nuair a thugtar san áireamh an obair agus an dua mór atá caite ag úinéirí tí agus conraitheoirí lena n-iarratais go dtí seo."

Dhearbhaigh an tAire do chonraitheoirí agus d'úinéirí tí freisin nach mbeidh feidhm leis an spriocdháta i mí Dheireadh Fómhair chun oibreacha aisfheistithe a chur i gcrích agus gur cosúil gur in 2020 a bheidh na dátaí deiridh maidir le deontais nua a thairgfear. Tarraingeofar an scéim deontais um aisfheistiú doimhin anuas ina gálaí, de réir na scéime, agus is in 2020 a tharraingeofar anuas formhór an mhaoinithe. Rachaidh ÚFIÉ i dteagmháil le conraitheoirí anois leis an teachtaireacht seo a chur in iúl.

Samhail nua aisfheistithe: 
D'fhógair an tAire inniu freisin go bhfuil Tascfhórsa le bunú, faoi cheannas Ard-Rúnaí na Roinne, a thiomáinfidh pleananna an rialtais chun 500,000 teach a aisfheistiú de réir an Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Dúirt an tAire:

"Ní leor an réimse clár atá á chur ar fáil ag ÚFIÉ faoi láthair chun dul i ngleic le dúshlán an ghníomhaithe ar son na haeráide. Ní mór dúinn díriú ar shamhail ar scála níos mó seachas ar thionscnaimh indibhidiúla de scála beag. 

"Is gníomh tábhachtach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide é 500,000 teach a aisfheistiú chun iad a dhéanamh níos teo agus níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de. Ní hamháin go mbeidh na huasghráduithe seo ina gcuidiú chun ár ngealltanais aeráide a chomhlíonadh, ach beidh tithe níos glaine, níos folláine agus níos teo ann mar thoradh orthu agus sábhálfaidh úinéirí tí airgead mar gheall ar bhillí fuinnimh níos saoire.

"Leis an samhail nua, déanfar aisfheistiú tithe atá sa cheantar céanna a ghrúpáil le chéile chun costais a laghdú. Forbrófar meicníochtaí éasca aisíoca, mar shampla trí bhillí leictreachais, agus beidh rochtain le fáil ar roghanna nua cliste airgeadais agus iasachta. Beidh ríthábhacht leis an samhail nua aisfheistithe seo chun an sprioc atá leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide 500,000 teach a aisfheistiú a bhaint amach.

"Mar gheall ar an gcinneadh seo, beifear in ann tuilleadh léargas a fháil a bheidh úsáideach chun cuspóirí an Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhaint amach. Chomh maith leis sin, cothófar gníomhaíochtaí na gconraitheoirí agus cuirfidh an cinneadh leis an muinín atá ag daoine as an margadh aisfheistithe.

Tiomáinfidh an Tascfhórsa forbairt samhail nua seachadta ina gcuirfear tithe le chéile i ngrúpaí, ina gcruthófar meicníochtaí éasca aisíoca (e.g. bille leictreachais) agus ina n-aimseofar airgeadú cliste. Déanfaidh an Tascfhórsa an méid seo a leanas:

• Dearfaidh sé scéim phíolótach a reáchtálfar in 2020 i gceantar uirbeach agus i gceantar tuaithe chun an tsamhail a thástáil
• Déanfaidh sé iniúchadh ar na samhlacha atá in Éirinn agus i dtíortha eile cheana féin chun bearta éifeachtúlachta fuinnimh a sheachadadh trí áitribh a chomhbhailiú
• Dearfaidh sé roghanna airgeadais chliste chun maoiniú rialtais a ghiaráil oiread agus is féidir chun an tionchar is fearr agus is féidir a bhaint amach
• Ceapfaidh sé an próiseas tairisceana is fóirsteanaí chun an tsamhail chomhbhailithe a sheachadadh
• Déanfaidh sé measúnú ar na féidearthachtaí maidir le samhlacha íoca éasca e.g. scéim chomhionann 'rothar go dtí an obair'. Tig le húinéirí tí a roghnaíonn uasghrádú a bheith ag súil le billí fuinnimh níos ísle, mar sin is féidir go bhféadfar scéim a chur i bhfeidhm trínar féidir aisíocaíochtaí a dhéanamh trí bhillí fóntas
• Smaoineoidh sé ar an dóigh is fearr chun a chinntiú go mbeidh daoine oilte ag teacht chun cinn go leanúnach, trí phrintíseachtaí, cúrsaí oiliúna agus feabhsú scileanna, agus smaoineoidh sé ar an dóigh is fearr chun slabhra láidir soláthair a thógáil.

Is é Ard-Rúnaí na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a bheidh mar chathaoirleach ar an Tascfhórsa.

Nótaí d'eagarthóirí
• Bíonn an Scéim Phíolótach um Aisfheistiú Doimhin á mhaoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus is é Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann a oibríonn í. 
• Seoladh an scéim mar scéim phíolótach a mhairfeadh tréimhse ama ar leith chun na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le haisfheistiú doimhin in Éirinn a fhiosrú.
• Soláthraíonn an Scéim Phíolótach maoiniú 50% le haghaidh uasghráduithe ar thithe go rátáil A BER, agus soláthraítear maoiniú 95% do theaghlaigh le hioncam íseal. €10m an buiséad iomlán don scéim i mbliana – sin dhá oiread an mhéid a caitheadh ar an scéim anuraidh.
• Bhí sé beartaithe an scéim phíolótach a reáchtáil ar feadh 3 bliana agus ba é an 19 Iúil an dáta deiridh a glacadh le hiarratais, de réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha a foilsíodh. ​


Press Release Documents