You are here:

'Stop & Stroll' ar Lá Domhanda an Chomhshaoil - an tAire Comhshaoil Denis Naughten

5 Meitheamh 2017

Is é 'Daoine a Cheangal leis an Dúlra' téama Lá Domhanda an Chomhshaoil i mbliana agus tá an tAire Comhshaoil Denis Naughten ag spreagadh daoine le dul amach faoin aer agus leas a bhaint as an dúlra inniu. Tá feachtas ar a dtugtar 'Stop & Stroll' á sheoladh ag an Aire Naughten freisin atá dírithe ar pháistí scoile a thiomáintear chun na scoile.

"Tá clú agus cáil ar áilleacht na hÉireann ar fud an domhain. Tá an-mheas ag daoine ar ár mbealaí siúil agus ar ár rotharbhealaí; ar ár sléibhte agus ar ár bpáirceanna; ar ár n-aibhneacha agus ar ár bhforaoisí. Ba chóir dúinn ar fad glacadh le téama Lá Domhanda an Chomhshaoil inniu ceangal a bheith againn leis an dúlra mórthimpeall orainn, agus iniúchadh a dhéanamh air agus taitneamh a bhaint as ar Lá Domhanda an Chomhshaoil."

"Ó tharla gur tharraing na Stáit Aontaithe siar as Comhaontú Pháras, tá sé ríthábhachtach go dtreisítear ár n-iarrachtaí aonair agus ár gcomhiarrachtaí chun an domhan a chosaint.  Cuirimis tús inniu, ar Lá Domhanda an Chomhshaoil, le hiarracht níos fearr a dhéanamh meas a bheith againn ar ár n-áilleacht nádúrtha agus cuimhneamh ar an tábhacht atá léi inár saol.  Tá ár gcomhshaol casta agus leochaileach. Is acmhainn inbhuanaithe é freisin do thodhchaí an chine dhaonna. Tá comhoibriú aireach le rithimí nádúrtha ag teastáil chun comhshaol inbhuanaithe a bheith ann, ní máistreacht fhéindíobhálach. Tá ról ag gach duine againn, i ngach pobal ar fud na tíre, i ngach tír ar fud an domhain.  Caithfidh gach duine páirt a ghlacadh."

"Ná cuirtear stop amárach le fuinneamh agus le gníomhaíochtaí an lae inniu! Tá an feachtas 'Stop & Stroll' á sheoladh agam, a bhfuil sé mar aidhm aige páistí scoile agus a dtuismitheoirí a théann chun na scoile sa charr a spreagadh leis na '1300 céim dheireanach [nó 1km] dá dturas a shiúl'. Dá siúlfadh gach páiste bunscoile in Éirinn, a théann chun na scoile sa charr de ghnáth, an ciliméadar deireanach, nó na 1300 céim dheireanach, shábhálfadh sé thart ar 113 tona CO2 ar dhul isteach san atmaisféar gach lá.  Ach an carr a stopadh agus an ciliméadar deireanach a shiúl, téitear i ngleic le hotracht agus laghdaítear astaíochtaí gáis agus ídiú breosla go mór. Téann sé chun tairbhe don chomhshaol agus do chaighdeán an aeir agus do shláinte agus d'fholláine ár bpáistí agus muid féin," arsa Naughten.

Ón gcéad Lá Domhanda Comhshaoil i 1972, d'eagraigh daoine ar fud na cruinne na céadta míle imeacht gach bliain ar an 5 Meitheamh, ó ghlantacháin phobail agus gníomhaíocht i gcoinne coireachta fiadhúlra, go hathphlandú foraoisí agus taispeántais chomhshaoil.

"Is lá é chun ceiliúradh a dhéanamh, gach aon duine againn agus sinn ar fad le chéile, anseo in Éirinn, agus spreagaim sibh le dul amach faoin aer agus taitneamh a bhaint as ár gcomhshaol álainn nádúrtha inniu," arsa an tAire Naughten.

#stop&stroll #LáDomhandaAnChomhshaoil

Críoch

Press Release Documents