You are here:

Suirbhé náisiúnta ar úsáideoirí idirlín in Éirinn seolta

3 Deireadh Fómhair, 2019 

​ Is é Ipsos MRBI a dhéanfaidh an suirbhé ar son na Comhairle Náisiúnta Comhairlí um Shábháilteacht Ar Líne. Beidh sampla atá ionadaíoch ar pháistí agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí ar fud na tíre i gceist agus beidh sampla de dhaonra ginearálta daoine fásta na tíre i gceist freisin. 2,500 duine méid foriomlán an tsampla, rud a fhágann go mbeidh an suirbhé seo ar cheann de na suirbhéanna is cuimsithí dá chineál a rinneadh riamh sa Stát. ​

Is iad seo a leanas cuspóirí an phríomhthaighde nua:

 

·         Cur síos a dhéanamh ar phróifíl dhéimeagrafach úsáideoirí idirlín in Éirinn,

·         A fháil amach cén úsáid a bhaineann úsáideoirí idirlín in Éirinn (páistí, tuismitheoirí, daoine fásta) as an idirlíon, cén dóigh a bhfaigheann siad rochtain air agus cad iad na scileanna digiteacha atá acu,

·         A mheas cé chomh coitianta atá rioscaí ar líne agus cé chomh coitianta a thugtar drochíde d'úsáideoirí idirlín,

·         Deiseanna agus buntáistí a bhaineann leis an idirlíon a úsáid a aithint,

·         Cleachtais sábháilteachta daoine fásta agus páistí agus iad ag úsáid an idirlín a aithint, agus,

·         A fháil amach conas a dhéanann tuismitheoirí modhnóireacht ar úsáid an idirlín ag a gcuid páistí.

Tá sé i gceist go gcuirfidh torthaí an tsuirbhé le cinntí polasaí a bhaineann le timpeallacht is sábháilte do chách a fhorbairt ar an idirlíon.

 

Dúirt an tAire Canney

"Fáiltím roimh an scéal go bhfuil tús á chur le suirbhé náisiúnta ar úsáideoirí idirlín agus aithním an obair atá déanta chun an suirbhé a dhearadh. Tá an taighde seo ríthábhachtach mar chuid den obair atá ar siúl againn chun timpeallacht níos sábháilte ar líne a fhorbairt do gach uile shaoránach. Is é ceann de na príomhchuspóirí atá ag an gComhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht Ar Líne bonn fianaise a fhorbairt ar a mbunófar a gcuid oibre agus an chomhairle a thugann siad don Rialtas, agus táim ag tnúth le go mbeidh tábhacht mhór le torthaí an tsuirbhé seo agus iarrachtaí ar bun chun a chinntiú go mbainfear an aidhm sin amach."

 

Nótaí d'eagarthóirí

 

Tuilleadh eolais ar an suirbhé

 

Tá trí shnáithe ar leith leis an suirbhé, agus tá ceisteanna saincheaptha i ngach ceann den trí chatagóir (páistí, tuismitheoirí agus daoine fásta).

Is é ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an suirbhé seo a chosúla atá sé le suirbhéanna i mBallstáit eile, rud a éascóidh comparáid le forbairtí ar fud an AE. Buntáiste eile ná go mbeidh an suirbhé mar thagarmharc le haghaidh suirbhéanna a dhéanfar amach anseo in Éirinn – tá éagsúlacht mhór ag baint leis an taighde atá déanta cheana sa réimse seo ó thaobh inchomparáideachta agus méid na samplaí de.

Bronnadh an conradh chun an suirbhé a dhéanamh ar Ipsos MRBI trí phróiseas soláthair phoiblí. Táthar ag súil go mbeidh an obair allamuigh don suirbhé críochnaithe faoi dheireadh R2 2020.

Plean Gníomhaíochta um Shábháilteacht Ar Líne

 

Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta um Shábháilteacht Ar Líne i mí Iúil 2018. Cuireadh le chéile é i ndiaidh go rabhthas i dteagmháil le réimse leathan páirtithe leasmhara. Ar na himeachtaí a eagraíodh bhí Díospóireacht Oscailte faoi Pholasaithe a raibh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil mar óstach air i mí Mhárta 2018.

 

Tá 25 gníomh dírithe ann agus féachtar le cothromaíocht a bhaint amach idir na deiseanna agus na buntáistí a bhaineann leis an idirlíon agus an gá atá lena chinntiú go bhfuil daoine ar an eolas faoi na rioscaí ar líne agus go dtugtar tacaíocht dóibh plé leo.

                                                                                                                 

An Chomhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht Ar Líne

 

Mar chuid den Phlean Gníomhaíochta um Shábháilteacht Ar Líne, bhunaigh an Rialtas an Chomhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht Ar Líne, fóram faoi choinne páirtithe leasmhara neamhrialtasacha agus páirtithe leasmhara as measc lucht tionscail agus lucht acadúlachta.

Tá 20 ball ag an gComhairle mar aon le cathaoirleach (an tAire Stáit Seán Canney). Is ionadaithe ar eagrais pháistí, ar eagrais tuismitheoirí agus ar na mór-ardáin ar líne agus saineolaithe ar cheisteanna sábháilteachta ar líne atá sna baill.

 

Is é seo a leanas ról na Comhairle:

 

·         Comhairle a thabhairt don Rialtas faoi cheisteanna sábháilteachta ar líne,

·         Ceisteanna a aithint atá ag teacht chun cinn a mbeidh idirghabháil an Rialtais de dhíth ina leith,

·         Cuidiú le treoirábhair shoiléire atá éasca a thuiscint faoi shábháilteacht ar líne a chruthú faoi choinne gach úsáideoir idirlín, agus,

·         Taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a imscrúdú agus na príomhthorthaí a chur in iúl don rialtas, do pháirtithe leasmhara agus don phobal mór.


Press Release Documents