You are here:

Spreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D. ag Comhdháil Mhianadóireacht Éireann 2019

Luaigh an tAire Canney inniu (an Mháirt, an 8 Deireadh Fómhair) an ról ríthábhachtach atá ag mianraí i bhforbairt geilleagair inbhuanaithe, ghlasa agus sa ghluaiseacht dhomhanda i dtreo infreastruchtúir fuinnimh in-athnuaite.

 

Tá an ról méadaitheach ag mianraí agus miotail i ndomhan ísealcharbóin aitheanta ag an mBanc Domhanda[i] agus ag an bhFóram Eacnamaíoch Domhanda[ii]. Bíonn méideanna ollmhóra d'acmhainní mianraithe de dhíth faoi choinne an bhonneagair gaoithe agus gréine, cadhnraí agus feithiclí leictreacha. 

Cé go bhfuil Éire i riocht láidir chun infheistíocht a mhealladh chun na hacmhainní ríthábhachtacha seo a thaiscéaladh agus a fhorbairt, ní mór dúinn – do gach duine againn – tuilleadh a dhéanamh chun ról an tionscail mar fhuascailteoir fadhbanna seachas cruthaitheoir fadhbanna a chur in iúl.

Dúirt an tAire Canney:

"Mar gheall ar an tionchar a bhíonn ag an slabhra soláthair ar an aeráid agus ábhair amha á n-iompar achair fhada, ní féidir a bheith ag brath níos mó ar acmhainní a bheith ag teacht as áiteanna i bhfad i gcéin.

Tá sé tábhachtach a chinntiú, nuair is féidir, go bhfuil soláthar inbhuanaithe miotal agus mianraí againn chun tacú le riachtanais thionsclaíocha agus shochúla na hEorpa. Aithníonn Éire an ról tábhachtach atá aici sa réimse seo."

Mhol an tAire Canney earnáil mhianraí na hÉireann agus an méid a chuireann sí le geilleagar na hÉireann freisin. Is earnáil shuntasach gheilleagrach í an earnáil táirgthe since agus luaidhe in Éirinn a thacaíonn le fostaíocht i gcás 1,262 post (coibhéis lánaimseartha) agus a bhfuil aschur breis agus €550m[iii] ag baint léi. Cuireann na figiúir seo le hearnáil gheo-eolaíochta is leithne na hÉireann, ar fiú breis agus €3.2 billiún í agus a thacaíonn le beagnach 25,000 post. Ghin cnuasach gnó Gheo-Eolaíocht na hÉireann, ina bhfuil 39 cuideachta gheo-eolaíochta, breis agus 1 billiún euro sa bhliain 2018[iv]. Is fiontair bheaga agus mheánmhéide a ghin €300 milliún de sin agus gineadh breis agus aon trian de i margaí thar sáile. Cruthaíodh 253 post nua glan anuraidh san earnáil ardscile seo freisin.

Dúirt an tAire Canney, agus é ag trácht ar chóras daingean rialála agus comhshaoil na hÉireann:

"Cuirimid seirbhísí druidte mianach den scoth ar fáil, mar atá le feiceáil i nGabhalmhaigh agus sa Lisín, áiteanna ina bhfuil na Saoráidí Bainistíochta Fuíll mar chríochphointe talmhaíochta an athuair anois agus ina bhfuil bearta i bhfeidhm a chuireann bithéagsúlacht cheart chun cinn.

Bronnadh Gradam Idirnáisiúnta Úill Ghlais as Dea-Chleachtas Comhshaoil as an obair feabhsúcháin a rinne Lundin ar Shaoráid Bainistíochta Fuíll Ghabhalmhaí. Seo an cineál cleachtais druidte a mbeidh iontaoibh ag pobail ann, rud atá thar a bheith tábhachtach don todhchaí."

Nótaí d'eagarthóirí

Is í Suirbhéireacht Gheo-Eolaíochta na hÉireann Ionad Náisiúnta Domhaneolaíochta na hÉireann. Tá sí freagrach as comhairle agus eolas geolaíochta a sholáthar agus as sonraí a fháil chun na críche sin.

Déanann sí réimse táirgí, lena n-áirítear mapaí, tuarascálacha agus bunachair shonraí, agus is ionad eolais agus comhpháirtí tionscadail í i ngach gné den gheolaíocht in Éirinn. Is rannóg í den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus tá tuairim is 70 ball foirne ildisciplíneach ag obair ann. www.gsi.ie.

Is cnuasach gnó é Geolaíocht Éireann ina bhfuil 39 cuideachta a chuireann saineolas ar fáil sna réimsí seo a leanas i mbreis agus 75 tír: uisce, mianraí, comhshaol agus forbairt bonneagair.

Bunaíodh é in 2012 agus faigheann sé tacaíocht ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus ó Fhiontraíocht Éireann. Soláthraíonn an cnuasach seirbhísí deartha, sainchomhairleoireachta agus conartha do ghníomhaireachtaí iltaobhacha, do rialtais agus don earnáil phríobháideach.

Tá tuilleadh eolais le fáil ach teagmháil a dhéanamh le andrew.gaynor@gsi.ie​

[i] 2017; An Banc Domhanda: Ról Méadaithe Mianraí agus Miotal ar son Thodhchaí Ísealcharbóin

[ii] 2019; An Fóram Domhanda Eacnamaíochta: Intleacht Straitéiseach, Mianadóireacht agus Miotail

[iii] https://www.gsi.ie/documents/Indecon_Economic_Review_of_Irish_Geoscience_Sector_Nov2017.pdf

[iv] https://www.gsi.ie/documents/Indecon_Economic_Review_of_Irish_Geoscience_Sector_Nov2017.pdf

Press Release Documents