You are here:

Plean Forfheidhmithe Náisiúnta SFIanna, 2018 - 2020

Ar an 26 Aibreáin, san Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha, sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., Plean Forfheidhmithe Náisiúnta de chuid na hÉireann um Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, 2018 - 2020. Tá an fhreagracht fhoriomlán ar Aire Naughten maidir leis na SFIanna a chur chun cinn, agus maidir le maoirseacht a dhéanamh ar a gcur chun feidhme comhtháite ar fud an Rialtais.

Léirítear sa Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta tiomantas leantach na hÉireann do Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe d’Fhorbairt Inbhuanaithe, agus déantar foráil ann do chur chuige uile-rialtasach maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) a chur chun feidhme.

Leagtar fís uaillmhianach amach sa Phlean faoin gcaoi ina mbainfear amach na SFIanna ag baile faoi 2030, agus an chaoi go dtacófar lena gcur chun feidhme ar fud an domhain, go háirithe trí obair Chúnamh Éireann, ár gclár comhair forbartha.

Publication Documents

 

 

Plean Forfheidhmithe Náisiúnta SFIanna, 2018 - 2020https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Documents/26/DCCAE-National-Implement-Plan-GA.pdfPlean Forfheidhmithe Náisiúnta SFIanna, 2018 - 2020pdf3741114